Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 25. februar kl. 19 i klubhuset på Skolevej 36.

 

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

- Formandens beretning som indeholder: - Bane- og anlæg

- Spilleudvalg
- Ungdomsudvalg
- Motion og bredde

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2020 til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til klubbens bestyrelse senest 2 uger (d. 11. februar 2020) før generalforsamlingens afholdelse - Forslag til ændring af klubbens love skal være indsendt inden udgangen af januar måned. Alle lovligt indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er: Benedicte Howitz (modtager genvalg) Jakob Kjærsgaard (modtager genvalg)
Andreas Laulund (modtager genvalg)

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen På valg er:
Poul Erik Francati (modtager genvalg) Andreas Boers (modtager genvalg)

8) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter Revisorer - på valg er:
Carl-Johan Howitz (modtager genvalg)
Mikkel Svenstrup (modtager genvalg)

Suppleanter - på valg er:

Ernst Bornholdt (modtager genvalg) Henrik Biune (modtager genvalg)

9) Valg af tre seniorudvalgsmedlemmer og tre juniorudvalgsmedlemmer

På valg til SU: Maria Jespersen, Andreas Boers og Morten Schultz På valg til UU: Anders Kjærsgaard, Karina Carlsson, Illa Stephensen

10) Eventuelt

Revideret regnskab for 2019 og budget for 2020 kan afhentes i klubben fra d. 18. februar 2020.

Der serveres en sandwich og drikke/kaffe under selve generalforsamlingen.

De bedste hilsner Bestyrelsen